kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbliższe kursy:

Brak wydarzeń

Aktualnośći

Szkolenia kierowców zawodowych

Prowadzimy również szkolenia kierowców tj:

- Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców zawodowych.

- Inne kursy wg potrzeb.

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami)

każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe (art. 39 a ust. 1 pkt 5 i 6).

Przez transport drogowy (art. 4 pkt 3 i 4) rozumiemy podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami. Określenie to obejmuje również:

- działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz
- każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, który nie spełnia warunków przewozu na potrzeby własne.

 

Kto nie podlega Ustawie o transporcie drogowym?
Przepisy Ustawy nie dotyczą przewozów drogowych wykonywanych pojazdami samochodowymi oraz zespołami pojazdów (art. 3 ust. 1):
- przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym przewozie osób,
- o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
- zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.


Kto nie ma obowiązku uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych?
Z obowiązku uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego zwolnieni są kierowcy pojazdów (art. 39 a ust.3):
- do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E,
- którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h,
- wykorzystywanego przez siły zbrojne,
- obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
- poddawanego testom drogowym w celu rozwoju technicznego przez producentów, jednostki
badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe,
- odbywającego przejazd bez osób lub ładunku w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji albo
z miejsca zakupu lub odbioru,
- używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych,
- wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy,
- wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy,
- wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy,
pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która
(art. 39 b ust. 1 i 39 d ust. 1):
- przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
- studiuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Cel szkolenia:
Celem kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest uzyskanie wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie kursu oraz odbycie badań lekarskich i psychologicznych (art. 39 f ust. 1).


Zwolnieni z kwalifikacji wstępnej:
Nie wymaga się odbycia kwalifikacji wstępnej przez osoby które uzyskały prawo jazdy:
- kategorii D1, D1+E, D lub D+E – do dnia 10 września 2008 roku,
- kategorii C1, C1+E, C lub C+E – do dnia 10 września 2009 roku.

Osoby te są obowiązane ukończyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy   w następujących terminach:


Kategoria prawa jazdy


Termin uzyskania uprawnień


Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy


D1, D1+E, D, D+E


do dnia 31 grudnia 1980 r


10 września 2009 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.


10 września 2010 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.


10 września 2011 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.


10 września 2012 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r


10 września 2013 r.


C1, C1+E, C, C+E


do dnia 31 grudnia 1980 r.


10 września 2010 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.


10 września 2011 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.


10 września 2012 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.


10 września 2013 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r


10 września 2014 r.


Zasady szkolenia kierowców zawodowych:
Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
- 195 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej,
- 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów – Dz. U. Nr 77, poz. 485).

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:
- 97 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej,
- 33 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
- 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów – Dz. U. Nr 77, poz. 485).
Do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej wg bloku programowego kategorii C, C+E może przystąpić osoba, która ukończyła 21 rok życia, natomiast dla bloku programowego D, D+E wymaga się ukończenia 23 roku życia.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:
- 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
- 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona obejmuje35 godzin zajęć, w tym:
- 33 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
- 2,5godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Szkolenie okresowe obejmuje:
-  21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego,
-  14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio
dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Wymagane dokumenty:

- ksero prawa jazdy

- ksero świadectwa kwalifikacji

- karta zgłoszenia

- podanie